Ajánlatkérés Foglalás

Adatvédelmi,- és adatkezelési szabályzat

Személyes adatai védelme számunkra is nagyon fontos, ennek megfelelően kezelésük során folyamatosan gondoskodunk azok biztonságáról. Adatkezelésünkre mostantól egy minden európai gazdasági társaságra kötelezően érvényes előírásrendszert használunk, teljes nevén az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletét. Adatait az ennek alapján megújuló Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatunk szerint kezeljük mindaddig, amíg Ön erről másképp nem rendelkezik.

Ezúton tájékoztatjuk kedves Vendégeinket a csomagajánlatainkban szereplő étkezések költségéről, amennyiben ez nem lenne elérhető az OTA viszonteladói felületein, illetve az online szállásközvetítői felületeken:

  • a büféreggeli díja felnőttek részére 2.200.-Ft/főéj, gyermekek részére (6-12 év között) 1.100.-Ft/fő/éj,
  • a büfévacsora díja felnőttek részére 4.400.-Ft/fő/éj, gyermekek részére (6-12 év között) 2.200.-Ft/fő/éj.

A Kikelet Club Hotel - www.kikeletclubhotel.hu –

ADATVÉDELMI,- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

I. Bevezetés

Név: GOLD PARK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cg.: 05 09 006687
Székhely: 3519 Miskolc, Fenyő u. 7.
Tényleges ügyintézés helye: H-3519 Miskolc, Fenyő u. 7.
Képv.: Ostorházi Imre ügyvezető igazgató
Tel.: +36 46/560 160
Fax: + 36 46/560 161
E-mail: kikelet.hotel@t-online.hu

– a továbbiakban Adatkezelő - adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el. Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a www.kikeletclubhotel.hu weboldalon.

Az Adatkezelő a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

II. A szabályzat célja

1. Az Adatkezelő a www.kikeletclubhotel.hu weboldalon /a továbbiakban: weboldal/ megjelentetett tartalommal összefüggésben kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy a weboldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat védelemben részesítse, információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.
2. A weboldalról az „online foglalás” menüpont alatt közvetlenül elérhető portál a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.
3. Jelen szabályzat célja tehát, hogy teljes körűen biztosítsa a www.kikeletclubhotel.hu weboldal /a továbbiakban: weboldal/ működési és megjelenési körében felmerülő, a felhasználó, az Adatkezelővel egyéb szerződéses jogviszonyban álló (a továbbiakban: szerződéses partner) és a weboldalon megjelentetett valamennyi, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 2. § (1) bekezdése szerint, a törvény tárgyi hatálya alá eső tény, információ, adat (a továbbiakban együttesen: személyes adat) kezelésének szabályait, továbbá ilyen adat illetéktelen harmadik személy által történő megszerzése vagy felhasználása, esetleges nyilvánosságra hozatala elleni védelmet.
4. Az Adatkezelő az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.
5. Jelen szabályzat az Infotv. rendelkezésein túl, az online rendelésre, az online foglalásra, valamint az online fizetési rendszerre figyelemmel és azzal összhangban, továbbá minden egyéb, a weboldal és a kamerás megfigyelő rendszer működtetésével összefüggő, 1. pontban hivatkozott adat közlésével összhangban került megalkotásra.

III. Alapvető fogalom meghatározások

- érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
- személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
- hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
- adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;
- adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
- adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
- adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
- harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

IV. Az Adatkezelő

1. Az Adatkezelő a weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: Üzemeltető), aki a
Név: GOLD PARK Kft.
Cg.: 05 09 006687
Székhely: 3519 Miskolc, Fenyő u. 7.
Tényleges ügyintézés helye: H-3519 Miskolc, Fenyő u. 7.
Képv.: Ostorházi Imre ügyvezető igazgató
Tel.: +36 46/560 160
Fax: + 36 46/560 161
E-mail: kikelet.hotel@t-online.hu
2. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a jelen szabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést az érintett megismerhesse. Az Adatkezelő gondoskodik továbbá arról is, hogy jelen szabályzat az érintett részére hozzáférhető legyen. (Átláthatóság elve)
3. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.
4. Az Adatkezelő a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.
5. Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja.

V. Az Adatkezelés elvei

1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
– Célhoz kötöttség elve –
2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. – Arányosság, szükségesség elve –
3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
5. Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.
6. Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli.
7. Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
8. Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

VI. Az adatkezeléssel érintett tevékenységek és adatok köre

1. Online ajánlatkérés/foglalás:
* Név:
* E-mail:
* Telefonszám:
* Város:
* Irányítószám:
*Út/hsz.:

2. Hírlevélre való feliratkozás:
A kezelt adatok köre:
*Név
* E-mail cím

7. Kamerás térfigyelő rendszer
Az intézmény területén személy-, és vagyonvédelmi okokból működtetett kamerás térfigyelő rendszer vonatkozásában ezek működtetésére az érintettek figyelmét tájékoztató táblák hívják fel.

A * jelzett adatok kötelezően kitöltendőek.

VII. A személyes adatok tárolása, az információbiztonság

1. Személyes adat csak a VI. pont szerinti tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhető.
2. Az adatkezelési célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az érintettel, a weboldalon történő regisztráció, kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés, hírlevél kiküldésének alapjául szolgáló adatbázis kezelés, marketing, az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a fogyasztói szokások felmérése.
3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján.
4. Az adatkezelés időtartama: az ügyfélkapcsolat fennállásáig, az érintett kérelme alapján e-mail címének törléséig vagy adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig.
5. A személyes adatok módosítására és törlésére, a hozzájárulás visszavonására, továbbá a személyes adatok kezelésről tájékoztatás kérésére a kikelet.hotel@t-online.hu elérhetőségre küldött értesítéssel van mód.
6. A hírlevélről az érintett bármikor leiratkozhat.
7. Adattovábbításra online foglalás esetén kerül sor, az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme nélkül, bizalmasan, az ennek teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer biztosítása mellett. Egyéb esetekben az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, nem teszi közzé, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály írja elő.
8. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy
- Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő más személyes adattal nem kapcsolja össze.
- Az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor.
- A hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán belül törlésre kerülnek.
- Az adatokról biztonsági mentés készül.
9. Az Adatkezelő az adatok kezelése - így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése - az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.
10. Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.
11. Látogatói regisztráció, bejelentkezés, "cookies" használata és webfigyelés:
Szolgáltatásaink során cookie-kkal, engedélyezett, harmadik féltől származó cookie-kkal, webfigyelő programokkal és/vagy egyéb technológiai megoldásokkal kezelünk anonim adatokat, és követjük nyomon a böngészési szokásokat, valamint monitorozzuk és rögzítjük honlapunk használatát és látogatását, mely adatokat összegyűjtjük, és azokat összesítve statisztikai célból – a használó személyének beazonosítására alkalmatlan módon – kezeljük.
12. A kamerás térfigyelő rendszer működtetésére vonatkozó speciális szabályok:
12.1. A kamerarendszer képfelvételt rögzít.
12.2. Az adatkezelés célja: személy-, és vagyonvédelem.
12.3. A felvétel tárolásának helye: az Adatkezelő üzemeltetésében álló (a továbbiakban Üzemeltető) H-3519 Miskolc, Fenyő u. 7. cím alatt található szálloda.
12.4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az Üzemeltető táblák formájában kihelyezett tájékoztatása alapján. A hozzájárulás ráutaló magatartás formájában is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az érintett a kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe bemegy, illetve ott tartózkodik.
12.5. Az Üzemeltetőnek biztosítania kell, hogy az érintett személy személyes adatait, így különösen magántitkait és magánéletének körülményeit illetéktelen személy tudomására jutásától megóvja.
12.6. Nem alkalmazható elektronikus megfigyelőrendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen öltözőben, zuhanyzóban és mosdóban, illemhelyen.
12.7. A felvétel tárolásának időtartama: A rögzített képfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 15 munkanap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják.
12.8. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a rögzítésétől számított 15 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
12.9. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell, kivéve, ha a 12. 8. pontban foglalt határidő még nem járt le.
12.10. A rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot csak az Üzemeltető képviseletében eljáró, a felvétel kezelésére kijelölt személy jogosult megismerni, ha ez a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen. A rögzített képfelvételt, valamint személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

VIII. Jogorvoslati lehetőségek

1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását a VII.5. pontban hivatkozott e-mail címen, illetve az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek körében az ott rögzítettek szerint.
2. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó adatairól és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
3. Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
4. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
5. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
6. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
7. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a 6. pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
8. Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
9. Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

9.1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

10. Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

10.1. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu

Kelt: Miskolc, 2018. május 25.

Ostorházi Imre ügyvezető igazgató

Amennyiben szállását közvetlenül a Kikelet Club Hotelnél foglalja, biztos lehet abban, hogy minden esetben a lehető legalacsonyabb egyéni szobaárat kapja.
Ha a foglalásától számított 24 órán belül mégis találna máshol egy alacsonyabb publikus árat, abban az esetben visszaigazoljuk Önnek ezt az alacsonyabb árat.